آزمایشگاه ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بیارجمند

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بیارجمند
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود بیارجمند مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
2225

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.