آزمایشگاه ازمایشگاه عظیما (درمانگاه شهید رجائی)

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه عظیما (درمانگاه شهید رجائی)
مدیر:
  آدرس: شاهرود، خیابان فردوسی مقابل اداره دارائی و اقتصاد
 تلفن تماس:
2221550 2226142

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.