آزمایشگاه های بهداشتی

نام آزمایشگاه: های بهداشتی
مدیر: محمد غفوری
  آدرس: سروآباد، سروآباد-اورامان
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.