آزمایشگاه مرکز علی آباد

نام آزمایشگاه: مرکز علی آباد
مدیر: اعظم مشهدی
  آدرس: سرباز، سرباز ،روستی علی آباد ،مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
4693242

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.