آزمایشگاه مرکز گشت

نام آزمایشگاه: مرکز گشت
مدیر: عبدالصمد حسین بر
  آدرس: سراوان، سراوان روستای گشت مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
5272419

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.