آزمایشگاه مرکز پسکوه

نام آزمایشگاه: مرکز پسکوه
مدیر: آقای میر نژاد
  آدرس: سراوان، سراوان روستای پسکوه مرکز بهداشتی ودرمانی
 تلفن تماس:
6262151

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.