آزمایشگاه مرکز سیرکان

نام آزمایشگاه: مرکز سیرکان
مدیر: حمید الدین بایگان
  آدرس: سراوان، سراوان روستای سیرکان مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
6522166

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.