آزمایشگاه مرکز سوران

نام آزمایشگاه: مرکز سوران
مدیر: حمید سپاهی
  آدرس: سراوان، سراوان روستای سوران مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
6223436

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.