آزمایشگاه مرکز زابلی

نام آزمایشگاه: مرکز زابلی
مدیر: ایوب حسینی
  آدرس: سراوان، سراوان روستای زابلی مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
6723269

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.