آزمایشگاه مرکز بهداشت کوهک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت کوهک
مدیر: آقای نقیبی
  آدرس: سراوان، سراوان
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.