آزمایشگاه مرکز بهداشت کشتگان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت کشتگان
مدیر: آقای درازهی
  آدرس: سراوان، سراوان
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.