آزمایشگاه مرکز بهداشت آشار

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت آشار
مدیر:
  آدرس: سراوان، خانم علی نژاد
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.