آزمایشگاه درمانگاه سینا

نام آزمایشگاه: درمانگاه سینا
مدیر: فائزه ستوده
  آدرس: سراوان، بلوار معلم، جنب ترمینال درمانگاه سینا
 تلفن تماس:
5224730

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.