آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری خسویه

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری خسویه
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: زرین دشت، بخش خسویه-خیابان اصلی-پشت مرکز خدمات کشاورزی
 تلفن تماس:
7323218

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.