آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی زاویه (روستایی)

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی زاویه (روستایی)
مدیر:
  آدرس: زرندیه، زرندیه ،روستای زاویه
 تلفن تماس:
5263626

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.