آزمایشگاه دندانپزشکی

نام آزمایشگاه: دندانپزشکی
مدیر:
  آدرس: زاهدان، دانشکده دندانپزشکی
 تلفن تماس:
2-2414001

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.