آزمایشگاه درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

نام آزمایشگاه: درمانگاه امام جعفر صادق (ع)
مدیر: امین رحیمی
  آدرس: زاهدان، خیابان آزادی
 تلفن تماس:
3322626

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.