آزمایشگاه توحید

نام آزمایشگاه: توحید
مدیر: دکتر عباسعلی نیازی
  آدرس: زاهدان، خیابان خیام فلکه خیام
 تلفن تماس:
2.41502

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.