آزمایشگاه بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

نام آزمایشگاه: بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)
مدیر: دکتر مهدی جهانتیغ
  آدرس: زاهدان، زاهدان-بلوارخلیج فارس
 تلفن تماس:
85-3411265

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.