آزمایشگاه مرکزی

نام آزمایشگاه: مرکزی
مدیر:
  آدرس: دهدشت، مرکز بهداشت درمانی شهری دهدشت
 تلفن تماس:
7443222061
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.