آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی امیریه- دامغان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی امیریه- دامغان
مدیر:
  آدرس: دامغان، دامغان- روستای امیریه- مرکز بهداشتی درمانی امیریه
 تلفن تماس:
5723346

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.