آزمایشگاه فرات

نام آزمایشگاه: فرات
مدیر:
  آدرس: دامغان، فرات
 تلفن تماس:
5843250

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.