آزمایشگاه شهید چراغیان

نام آزمایشگاه: شهید چراغیان
مدیر: آقای دکتر علی ارزیده
  آدرس: دامغان، دامغان- میدان شهید شاه چراغی- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
 تلفن تماس:
5242555

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.