آزمایشگاه شفا

نام آزمایشگاه: شفا
مدیر: دکتر علی ارزیده
  آدرس: دامغان، دامغان- خیابان چهارشیر- بلوار جنوبی
 تلفن تماس:
5237710

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.