آزمایشگاه تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: تأمین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: دامغان، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
5246848

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.