آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی فورگ

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی فورگ
مدیر:
  آدرس: داراب، داراب - فورگ
 تلفن تماس:
7663400

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.