آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قره ضیاءالدین

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی قره ضیاءالدین
مدیر: ندارد
  آدرس: خوی، خ ؟
 تلفن تماس:
2722212

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.