آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ستادی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی ستادی
مدیر: قره گوزلو
  آدرس: خوی، خوی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.