آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی زرآباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی زرآباد
مدیر: اروجلو
  آدرس: خوی، خوی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.