آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی دیزج دیز

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی دیزج دیز
مدیر: احمدی اقدم
  آدرس: خوی، خوی
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.