آزمایشگاه ستادی مرکز بهداشت خوی

نام آزمایشگاه: ستادی مرکز بهداشت خوی
مدیر: ندارد
  آدرس: خوی، خ شریعتی
 تلفن تماس:
2226565

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.