آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی پاستور
مدیر: دکترحمیدسبحانی-دکتررحیم خبزی
  آدرس: خوی، خوی-خیابان امام خمینی-اول کوچه شهربانی-ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
2227117

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.