آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شماره 2 خرم دره

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی درمانی شماره 2 خرم دره
مدیر: فاطمه شمار
  آدرس: خرمدره، خرم دره خیابان شهید رجایی مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
 تلفن تماس:
5524001

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.