آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سوکهریز

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی سوکهریز
مدیر: معصومه مهدیخانلو
  آدرس: خرمدره، خرم دره - روستای سوکهریز
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.