آزمایشگاه بیمارستان بو علی سینا

نام آزمایشگاه: بیمارستان بو علی سینا
مدیر: دکتر کامبیز موقر
  آدرس: خرمدره، بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
 تلفن تماس:
35528001-3

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.