آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قادرآباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی قادرآباد
مدیر:
  آدرس: خرم بید، قادرآباد - بلوار مطهری - مرکز بهداشتی درمانی آیت ا... دکتر بهشتی
 تلفن تماس:
7523652234

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.