آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری خرم بید

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری خرم بید
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: خرم بید، شهرستان خرم بید
 تلفن تماس:
3522061

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.