آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین

نام آزمایشگاه: مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین
مدیر: دکتر محمود عراقی
  آدرس: خدابنده، خ امام خمینی
 تلفن تماس:
7 -4224305

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.