آزمایشگاه درمانگاه سپاه پاسداران (جوانرود)

نام آزمایشگاه: درمانگاه سپاه پاسداران (جوانرود)
مدیر: ندارد
  آدرس: جوانرود، جوانرود
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.