آزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول

نام آزمایشگاه: بیمارستان حضرت رسول
مدیر: دکتر امیر پروازیان
  آدرس: جوانرود، جوانرود
 تلفن تماس:
6226850

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.