آزمایشگاه نوین

نام آزمایشگاه: نوین
مدیر: دکتر حسین عصاری
  آدرس: تویسرکان، خیابان شهید باهنر
 تلفن تماس:
4225477

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.