آزمایشگاه مهدیه

نام آزمایشگاه: مهدیه
مدیر: دکتر الهام محمدظاهری
  آدرس: تویسرکان، تویسرکان خیابان باهنر کوچه مهدیه آزمایشگاه مهدیه
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.