آزمایشگاه مرکزی

نام آزمایشگاه: مرکزی
مدیر:
  آدرس: تویسرکان، میدان فرشید- مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
2181-0852422

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.