آزمایشگاه مرکز بهداشت مرکزی تویسر کان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت مرکزی تویسر کان
مدیر: دکتر حسین عصاری
  آدرس: تویسرکان، تویسرکان میدان فرشید
 تلفن تماس:
4222181

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.