آزمایشگاه مرکز بهداشت اشتران

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت اشتران
مدیر:
  آدرس: تویسرکان، اشتران مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
4533500

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.