آزمایشگاه دکتر صابونی

نام آزمایشگاه: دکتر صابونی
مدیر: دکتر مهرداد روغنی
  آدرس: تویسرکان، تویسرکان - خیابان شهید باهنر - شمارم 34
 تلفن تماس:
4220881
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.