آزمایشگاه درمانگاه فرسفج

نام آزمایشگاه: درمانگاه فرسفج
مدیر:
  آدرس: تویسرکان، فرسنج- درمانگاه بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
8524723233

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.