آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی تویسرکان

نام آزمایشگاه: درمانگاه تامین اجتماعی تویسرکان
مدیر:
  آدرس: تویسرکان، تویسرکان خیابان حافظ غربی کوچه رز
 تلفن تماس:
4227950

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.