آزمایشگاه درمانگاه اشتران

نام آزمایشگاه: درمانگاه اشتران
مدیر:
  آدرس: تویسرکان، اشتران- درمانگاه بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
8524533500
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.