آزمایشگاه پارس

نام آزمایشگاه: پارس
مدیر: دکتر حسن اخوان سیگاری
  آدرس: تهران، آزادی ـ 21 متری جی ـ تقاطع دامپزشکی شماره 65 - آزمایشگاه پارس
 تلفن تماس:
66002961

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.